ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศอังกฤษ

ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ
ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 02 118-7100
วันเวลาทำการ : 8.30 น. – 16.30 น. วันจันทร์ -วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด
วันและเวลาการยื่นวีซ่า : 8.30 น. – 15.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า : 10.00 น.- 16.30 น.

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว

 1. ใบสมัครขอวีซ่า(ฉบับจริง)ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมลงลายมือชื่อตามหนังสือเดินทาง
 2. รูปถ่ายสีประจำตัวขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง พื้นหลังขาว 2 ใบ
 3. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
  หนังสือเดินทาง (สำเนา) ถ่ายหน้าแรก
 4. หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง) และสำเนาหน้าแรก
 5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไปและกลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา)
 6. ใบยืนยันการสำรองที่พัก ที่ได้จ่ายเงินล่วงหน้า เรียบร้อยแล้ว
 7. หลักฐานการเงิน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนล่าสุด หรือรายการ เดินบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเจ้าของกิจการ)
 8. สำเนาทะเบียนบ้าน
 9. สำเนาบัตรประชาชน
 10. สำเนาสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 11. สำเนาทะเบียนสมรส
 12. สำเนาหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 13. หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือนและตำแหน่งงาน
 14. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (กรณีนักเรียน/นักศึกษา)
 15. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้าหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำเนา) (กรณีเจ้าของธุรกิจ) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 16. รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อท่านได้โดยตรง
 17. สำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา ต้องแสดงหนังสือยินยอมให้เดินทางได้จากบิดา มารดาหรือบุคคลผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย กรณีบิดามารดาเพียงฝ่ายเดียว ให้ทำหนังสือยินยอมผู้ร้อง ต้องแสดงหลักฐานด้วยว่าบิดา หรือมารดาผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจปกครองผู้เดียวจริง พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 18. ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า 15-20 วันทำการ
 19. อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ 5,000 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน)
 20. ระยะเวลา ยื่นด่วน Fast Track 7 วันทำการ
 21. อัตราค่าธรรมเนียมยื่นด่วน Fast Track : 5,600 บาท
 22. ผู้เดินทางไม่ต้องโชว์ตัว

หมายเหตุ : **กรณียื่นด่วน Fast Track ผู้ยื่นต้องมีวีซ่าเชงเก้น-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์-USA-แคนาดา อย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่เกิน 5 ปี

การยื่นแบบ Premium Lounge เปิดให้ยื่นในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30-15:00 น. (อ้ตราค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 3,000 บาท)

เอกสารที่ใช้ยื่นวิซ่าท่องเที่ยว ประเทศเมียนมาร์

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และเหลือหน้าว่างไม่น้อยกว่า 3 หน้า
 2. รูปถ่าย 2 นั้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังขาวเท่านั้น
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. Flight Booking
 5. ใช้เวลาในการดำเนินการ กรณีด่วน วัน, กรณีปกติ วัน

ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 02 118-7100
วันเวลาทำการ : 8.30 น. – 16.30 น. วันจันทร์ -วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูต
วันและเวลาการยื่นวีซ่า : 8.30 น. – 15.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า : 10.00 น.- 16.30 น.

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว

 1. แบบฟอร์ม 1419 – เพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการ
 2. ชาระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 3. หนังสือเดินทาตัวจริงเล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางที่ชัดเจน (หน้าที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั้ง หมด)
 4. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตามตัวอย่าง)และฉากหลังต้องเป็น สีขาว (ไม่สวมแว่นตา)
 5. สาเนาบัตรประชาชน
 6. สาเนาทะเบียนบ้าน
 7. ในกรณีที่มีผู้สนับสนุน แสดงหลักฐานของความสัมพันธ์ รวมหลักฐานการติดต่อระหว่างกัน เช่น จดหมายเชิญ
 8. Bank Statement หรือ Bank Certify พร้อมสำเนา Book Bank ที่ updated และลงนามรับรองสำเนา แล้ว หรือ Book Bank ตัวจริงพร้อมสำเนาและลงนามรับรองเอกสาร (กรณีที่เป็น Book Bank ตัวจริง สถานทูตจะคืนให้พร้อมจดหมายแจ้งผลวีซ่า) เอกสารการเงินดังกล่าวต้องที่มีรายการอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
 9. หลักฐานการประกอบอาชีพ ในกรณีที่ผู้สมัครประกอบอาชีพ ให้แสดงหลักฐานปัจจุบันเช่นจดหมายต้นฉบับจากนายจ้าง ระบุตำแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาที่อนุญาตให้ลาพัก ผู้มีกิจการของตนเองโปรดแสดงหลักฐาน การเป็นเจ้าของกิจการ เช่นทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้น งบดุลประจาปี ที่แสดงให้เห็นว่ากิจการของท่านยังคงดาเนินอยู่
 10. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน
 11. สำเนาใบจองโรงแรม

ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

 1. เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ว่าการอาเภอยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ที่ ไม่ได้เดินทางด้วย
 2. บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกำกฎหมายที่มิได้เดินทางพร้อมบุตรลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม 1229 (ใบอนุญาตยินยอมรับได้ที่สานักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย (AVAC) หรือจากเวปไซด์ www.immi.gov.au)

ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้:

 1. ป.ค.14 ซึ่ง แจ้งสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมัครเพื่อการยืนยันสิทธิในการปกครองผู้เยาว์ หรือ
 2. หากผู้ปกครองได้ทาการหย่าร้าง ให้แนบสาเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า หรือ
 3. คำสั่ง จากศาลเปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

เอกสารเพิ่มเติมสาหรับ ผู้สมัครขอวีซ่าที่มีอายุมากกว่า 75 ปี

 1. ต้องดาเนินการตรวจสุขภาพ
 2. หลักฐานการประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่จะพานักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หลักฐานอื่นๆ
 3. ข้อมูลอื่นๆที่แสดงว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับคืนประเทศที่มีถิ่นที่อยู่เดิมได้ตามปกติ
 4. หากจุดประสงค์ของท่านคือเยี่ยมเพื่อนหรือญาติพี่น้องโปรดแสดงหลักฐานการเชิญ หากมีการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ให้แสดงหลักฐานการเงินของผู้ออก ค่าใช้จ่ายให้

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

ตั้งแต่วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ผู้สมัครทำวีซ่าต้องไปด้วยตัวเองที่ศูนย์วีซ่า TLS CONTACT เพื่อทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (ลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้วและภาพถ่าย) ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลวีซ่าเป็นเวลา 5 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยสำหรับความปลอดภัยของระบบ VIS (ฐานข้อมูลวีซ่า) กรุณาตรวจสอบได้ที่ http://ec.europa.eu/vis.

** กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอเวีซ่าชงเก้นมาแล้ว และวีซ่าที่ได้มาระบุคำว่า "VIS” สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้อง แสกนลายนิ้วมือ

** กรณีที่ท่านไม่เคยสแกนลายนิ้วมือมาก่อนท่านจำเป็นต้องมาแสดงตนเพื่อยื่นขอวีซ่า

** กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้วแต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น ท่านจะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง ถ้าการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือครั้งก่อนหน้ามีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ได้ ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อจากศูนย์ทีแอลเอสเพื่อทำการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ ใหม่

** ห้ามมิให้ใส่คอนแทคเลนส์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดวงตาเช่นคอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์ในระหว่างการทำการจัดบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ(ไบโอเมตริกซ์)

เอกสารในการขอวีซ่า

เอกสารส่วนตัว

 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด กว้าง 3.5 x ยาว 4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป ไม่เน้นใบหน้า และฉากหลังต้องเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านเบอร์มือถือ
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

หลักฐานการทำงาน

 • หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-วันเริ่มงาน
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนการค้าทุกหน้า พร้อมวัตถุประสงค์ คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่ประกอบการ ที่ตั้ง
 • ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)

หลักฐานการเงิน

 • * สำเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำ เท่านั้น (สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวัน และ พันธบัตร ฯลฯ)
  -กรณีบัญชีออมทรัพย์ บัญชีจะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)
  -กรณีบัญชีฝากประจำ บัญชีจะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
 • * ในกรณีที่การเงินส่วนตัวมีตัวเลขเงินฝากน้อย สามารถทำ BANK GUARANTEE ด้วยบัญชีเงินฝากของบิดา มารดา หรือ พี่น้อง และคู่สมรส
  *****นำสมุดเงินฝากตังจริงไปด้วยในวันที่ยื่นวีซ่า ******

กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

 • * สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
 • * หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)
 • * เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเดินทางไปกับ บิดา หรือ มารดา (บุคคลใดบุคคลใดหนึ่ง) จะต้องมีจดหมายยินยอมจากอำเภอ (ฉบับจริง) แต่หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา จะต้องออกจดหมายยินยอมจากอำเภอ (ฉบับจริง) ให้ เดินทางไปต่างประเทศกับผู้อื่น

ข้อควรระวัง : รูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามด้านล่างนี้

กรุณานำรูปถ่ายจำนวน 2 รูปที่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นรูปถ่ายสีและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ฉากหลังเป็นสีอ่อน (ขาว หรือ ครีม) ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน
 • โฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ มีความคมชัดสูง
 • พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี
 • มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้
 • กรุณาติดรูปถ่ายด้วยกาวเท่านั้นที่ใบคำร้องขอวีซ่า (ไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ) และสำหรับรูปถ่ายใบที่ 2 นั้นให้ยื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่า ณ. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
 • หากรูปถ่ายไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ ดังนั้น ควรระมัดระวังในการปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • ใบ Confirmed โรงแรม
 • ประกันการเดินทาง

หลักฐานการยื่นวีซ่าเยอรมัน

เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 20 วันก่อนวันเดินทาง) : ยื่นวีซ่าเยอรมัน ทุกท่านต้องโชว์ตัวที่สถานทูต

เอกสารในการขอวีซ่า

เอกสารส่วนตัว

 • * หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
 • * รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม.X 4.5 ซม. เน้นใบหน้าจำนวน 2 รูป และฉากหลังต้องเป็น สีขาวเท่านั้น อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สวมแว่นตาทุกชนิด)
 • * สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ)
 • * สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
 • * ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • * สำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ (ในกรณีที่ปลดเกษียณแล้ว)

หลักฐานการทำงาน

 • * หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-วันเริ่มงาน
 • * กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับการจดทะเบียน การค้าทุกหน้า พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่กรุ๊ปออกเดินทาง
 • * กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่ ประกอบการ,ที่ตั้ง
 • * ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด โดยจะต้องระบุตำแหน่ง-วันเริ่มงาน-เงินเดือน (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)

หลักฐานการเงิน

 • * สำเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำเท่านั้น
 • * ในกรณีที่การเงินส่วนตัวมีตัวเลขเงินฝากน้อย สามารถทำ BANK GUARANTEE ด้วยบัญชีเงินฝากของบิดา มารดา หรือ พี่น้อง และคู่สมรส
  *****นำสมุดเงินฝากตังจริงไปด้วยในวันที่ยื่นวีซ่า ******

  กรุณาปรับยอดสมุดเงินฝากให้เป็นเดือนปัจจุบันนับตั้งแต่เดือนที่มีการเรียกเก็บเอกสาร บัญชีจะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไปพร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของ บัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน) ** สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวันและพันธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณี**

 • * ต้องมีหนังสือรับรองจากธนาคาร (ฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ)
 • * ในกรณีที่การเงินส่วนตัวมีตัวเลขเงินฝากน้อย สามารถทำ BANK GUARANTEE ด้วยบัญชีเงินฝากของบิดา มารดา หรือ พี่น้อง และคู่สมรส

กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

 • * สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)
 • * หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)
 • * เด็กอายุต่ำว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • ใบ Confirmed โรงแรม
 • ประกันการเดินทาง

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตเบลเยี่ยม

ประกาศจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ผู้สมัครทุกท่านต้องมาแสดงตัวทุกครั้งที่มีการยื่นขอวีซ่า เพื่อเก็บข้อมูลทางกายภาพของผู้เดินทาง โดยการเก็บข้อมูล ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ที่เรียกว่า ไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) ซึ่งข้อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า VIS เป็นระยะเวลา 5 ปี และท่านสามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบการรักษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า VIS ได้บนเว็บไซด์ http://ec.europa.eu/vis

เอกสารในการขอวีซ่า ( ใช้เวลาพิจารณา 15 วันทำการ)

 1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป) หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ารูปใบหน้าในหนังสือเดินทาง (PASSPORT) จำนวน 3 รูปต่อท่าน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

ข้อควรระวัง : รูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ดังต่อไปนี้:

 • ฉากหลังเป็นสีอ่อน (ขาว หรือ ครีม) ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน
 • โฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ มีความคมชัดสูง
 • พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี
 • มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้
 • กรุณาติดรูปถ่ายด้วยกาวเท่านั้นที่ใบคำร้องขอวีซ่า (ไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ) และสำหรับรูปถ่ายใบที่ 2 นั้นให้ยื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆแก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่า ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ข้อควรระวัง : หากรูปถ่ายไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ ดังนั้น ควรระมัดระวังในการปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

 1. หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)
  • * พนักงานบริษัท : ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน
  • * ข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น
  • * กรณีเกษียณอายุ : ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
  • * เจ้าของกิจการ
   • เจ้าของบริษัท : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท , หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
   • เจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403
   • ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย , เอกสารการเสียภาษี
   • นักเรียน/นักศึกษา : ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุชั้นเรียน
 1. หลักฐานการเงิน
  • สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนและอัพเดตเป็นปัจจุบัน หมายเหตุ *** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซ่า แต่ถ้ามีบัญชีฝากประจำสามารถแนบประกอบกับบัญชีออมทรัพย์ได้
  • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หลักฐานการเงินให้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน เช่น บิดา,มารดา,พี่,น้อง ทำ หนังสือรับรองการันตี โดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ โดยมีผู้ออกค่าใช้จ่ายและชื่อผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อม สำเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน อัพเดตเป็นปัจจุบัน และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย 1. สำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน 2.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย 3.เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน , ใบสูติบัตร
  • บุคคลที่ทำงานแล้วทุกท่าน จะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากส่วนตัวทุกกรณี **
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีที่สมรส หรือหย่า) / สำเนาใบมรณะบัตร / สำเนาบัตรเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี) / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่นๆ
 4. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจากเขตหรืออำเภอเท่านั้น พร้อมสำเนาพาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือเดินทางกับท่านใดท่านหนึ่ง **กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหย่าร้าง โดยมีข้อความระบุว่า “มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว”
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 6. ใบจองโรงแรม
 7. ประกันการเดินทาง

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี

ประกาศจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ผู้สมัครทุกท่านต้องมาแสดงตัวทุกครั้งที่มีการยื่นขอวีซ่า เพื่อเก็บข้อมูลทางกายภาพของผู้เดินทาง โดยการเก็บข้อมูล ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ที่เรียกว่า ไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) ซึ่งข้อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า VIS เป็นระยะเวลา 5 ปี และท่านสามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบการรักษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า VIS ได้บนเว็บไซด์ http://ec.europa.eu/vis

สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า

 1. สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า
 2. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น

เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 20 วันก่อนวันเดินทาง)

 1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป) หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ารูปใบหน้าในหนังสือเดินทาง (PASSPORT) จำนวน 3 รูปต่อท่าน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

ข้อควรระวัง : รูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

 • ฉากหลังเป็นสีอ่อน (ขาว หรือ ครีม) ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน
 • โฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ มีความคมชัดสูง
 • พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี
 • มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้
 • กรุณาติดรูปถ่ายด้วยกาวเท่านั้นที่ใบคำร้องขอวีซ่า (ไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ) และสำหรับรูปถ่ายใบที่ 2 นั้นให้ยื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆแก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่า ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ข้อควรระวัง : หากรูปถ่ายไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ ดังนั้น ควรระมัดระวังในการปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

  • พนักงานบริษัท : ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า เช่น ยื่นวีซ่า 22 ม.ค. เอกสารต้องออก 22 ก.พ. เป็นต้นไป)
  • ข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น
  • กรณีเกษียณอายุ : ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
  • เจ้าของบริษัท : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท , หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
  • เจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403
  • ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย , เอกสารการเสียภาษี
  • - นักเรียน/นักศึกษา : ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุชั้นเรียน
   (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า เช่น ยื่นวีซ่า 22 ม.ค. เอกสารต้องออก 22 ก.พ. เป็นต้นไป)
 1. หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)
  • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ตัวจริง (เอกสารต้องขอมาจากธนาคารล่าสุดไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่นเอกสาร) คู่กับ สำเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่นเอกสาร) หมายเหตุ *** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจำและบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซ่า
  • กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ให้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน เช่น บิดา,มารดา,พี่,น้อง ทำ หนังสือรับรองการันตี โดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ โดยมีผู้ออกค่าใช้จ่ายและชื่อผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อม สำเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่นเอกสาร) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย 1. สำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน 2.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย 3.เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน , ใบสูติบัตร หมายเหตุ *** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจำและบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซ่า
  • บุคคลที่ทำงานแล้วทุกท่าน จะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากส่วนตัวทุกกรณี **
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีที่สมรส หรือหย่า) / สำเนาใบมรณะบัตร / สำเนาบัตรเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี) / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่นๆ
 4. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจากเขตหรืออำเภอเท่านั้น พร้อมสำเนาพาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือเดินทางกับท่านใดท่านหนึ่ง **กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหย่าร้าง โดยมีข้อความระบุว่า “มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว”

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอเมริกา

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
 • รูป สี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น (ตรงกับใบสมัคร)
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง
 • สำเนา สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน พร้อมตัวจริง (หากมีเอกสารการเงินอย่างอื่นให้นำไปแสดงด้วย)
 • หนังสือรับรองการทำงาน ภาษาอังกฤษ

หลักฐานการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส

สถานทูตฝรั่งเศสจะเริ่มทำวีซ่าด้วยระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงใหม่ของประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้น สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนขั้นตอนการสมัครวีซ่าทุกประเภท เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไปโดยใช้ระบบ วีซ่าไบโอเมตริกซ์

นับ จากวันที่แจ้งไว้ข้างต้น ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง เนื่องจากจะมีการบันทึกข้อมูลทางกายภาพของผู้สมัคร (สแกนลายนิ้วมือและถ่ายภาพดิจิตอล) ข้อมูลของผู้สมัครจะได้รับบันทึกไว้ในระบบฐาน ข้อมูลวีซ่า (Visa Information System VIS) เป็นระยะเวลา 5 ปี และประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการรักษาข้อมูลวีซ่า VIS ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://ec.europa.eu/vis

** กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอเวีซ่าชงเก้นมาแล้วและวีซ่าที่ได้มาระบุคำว่า"VIS” สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้อง แสกนลายนิ้วมือ

** กรณีที่ท่านไม่เคยสแกนลายนิ้วมือมาก่อนท่านจำเป็นต้องมาแสดงตนเพื่อยื่นขอวีซ่า

** กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้วแต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น ท่านจะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง

หมายเหตุ ห้ามมิให้ใส่คอนแทคเลนส์ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดวงตา เช่น คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์ ในระหว่างการทำการจัดบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์)

เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 20 วันก่อนวันเดินทาง)

เอกสารส่วนตัว

 • * หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบ มาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
 • * รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลังต้องเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา)
 • * สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านเบอร์มือถือ
 • * สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
 • * ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

หลักฐานการทำงาน

 • * หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-วันเริ่ม งาน
 • * กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนการค้าทุกหน้า พร้อมวัตถุประสงค์ คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
 • * กรณีเป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือรับรองตัวเอง ระบุประเภทงาน,ที่ประกอบการ, ที่ตั้ง
 • * ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)

หลักฐานการเงิน

 • * ใช้ สำเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ กรณีที่เป็นสมุดบัญชีที่มีเลขที่ประจำเล่มทุกหน้า อาทิเช่น ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรี เป็นต้น แต่หากเป็นของธนาคารที่ในสมุดบัญชีแต่ละหน้าไม่มีหมายเลขประจำเล่ม ขอให้ออกเป็น statement โดยขอให้ธนาคารออกได้ ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และปรับยอดวันที่ให้เป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในแต่ละหน้าของ statement จะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีและเลขที่บัญชีกำกับทุกหน้าด้วย (เนื่องจากมีผู้เคยกระทำการปลอมแปลง)
 • * กรณีที่เป็นสมุดบัญชีที่ระบุไว้ข้างต้นหรือในหน้าสมุดมีหมายเลขเล่มกำกับ ให้ถ่ายสำเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้ และถ่ายนำเนาย้อนหลังไปไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากปัจจุบัน พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
 • * หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
 • * กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น
 • * กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทำจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา

กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

 • * สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
 • * หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)
 • * เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเดินทางไปกับ บิดา หรือ มารดา (บุคคลใดบุคคลใดหนึ่ง) จะต้องมีจดหมายยินยอมจาก อำเภอ (ฉบับจริง) แต่หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา จะต้องออกจดหมายยินยอมจากอำเภอ (ฉบับจริง) ให้ เดินทางไปต่างประเทศกับผู้อื่น
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง

** การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วนมิได้หมายความว่าย่อมจะได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติ วีซ่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นสำคัญ**

หลักฐานการยื่นวีซ่าเชค

 • พาสปอร์ตตัวจริง มีหน้าว่างที่เหลือสำหรับตราประทับมากกว่า 2 หน้า เหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอ และเล่มเก่า(หากมี) 
พร้อมสำเนาและทุกหน้าที่มีตราประทับ และลงนามสำเนาถูกต้อง
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลังต้องเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา)
 • บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา ลงนามสำเนาถูกต้อง
  กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร
  กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและหรือมารดา

  ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมลงลายมือชื่อบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมแนบหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง หรือผู้สนับสนุนค่าเดินทาง และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 • กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่เดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงท่านใดท่านหนึ่ง ต้องมีเอกสารการยินยอมและหลักฐานรับรองว่ามีอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ผู้นั้น จากที่ว่าการเขต/อำเภอ
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา ลงนามสำเนาถูกต้อง
 • ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี) ทั้งตัวจริงและพร้อมสำเนา แปลเป็นภาษาอังกฤษ ลงนามสำเนาถูกต้อง โดยไม่ต้องรับรองคำแปล
 • หนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ระบุ ชื่อ นามสกุล ตามพาสปอร์ต ตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน วันที่ได้รับอนุมัติให้ลา (เพื่อประกันว่า เราจะกลับมาทำงานแน่นอน จะไม่หลบหนีเข้าประเทศ) ไม่ต้องรับรองคำแปลจากกรมการกงสุล
  • กรณีที่ผู้ยื่นประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนการค้าจากกระทรวง พาณิชย์ อายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน แปลเป็นภาษาอังกฤษ
  • กรณีเกษียณอายุ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
  • กรณีนักเรียน นักศึกษา แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
 • สำเนาสมุดธนาคารบัญชีออมทรัพย์ ตัวจริง และสำเนาทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งจะแสดงให้เห็นการหมุนเวียนของเงินในบัญชี เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ว่าเรามีเงินเพียงพอสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวตามระยะเวลาที่ขอไว้ หากเดินทางเป็นครอบครัว และต้องการใช้บัญชีรับรองสมาชิกในครอบครัวท่านอื่นต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้ด้วย (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจำ)
 • กรณีเป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ทำจดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามรับรองทั้งสองท่าน กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณะบัตร กรณีที่คู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย ให้แนบบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการทำงานของคู่สมรสประกอบ
 • กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายภาษาอังกฤษรับรองแสดงความเกี่ยวข้องกันจากผู้รับรอง พร้อมเซ็นรับรองโดยเจ้าของบัญชี ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เอง พร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรอง
 • กรณีมีผู้สนับสนุนค่าเดินทาง ต้องมีจดหมายภาษาอังกฤษจากผู้รับรอง สำเนาพาสพอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการทำงานและรายได้ พร้อมด้วยหลักฐานบัญชีธนาคารแสดงยอด 3 เดือน ของผู้สนับสนุนค่าเดินทาง (ผู้สนับสนุน ไม่จำเป็นต้องมาแสดงตัวที่สถานทูตเช็ค)
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • โรงแรม
 • ประกันการเดินทาง

เวลาทำการ
จันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. ยื่นขอวีซ่า
การเดินทาง นั่งรถไฟฟ้า BTS มาสถานีเพลินจิต เดินเข้าซอยจะมีมอเตอร์ไซต์รับจ้าง บอกเค้าว่าไปสถานทูตเช็ค